آلوچه خانوم

 


Monday, April 23, 2007

ما هم امضا کرديم که تغيير برای برابری را می خواهيم و یک طوری شد شاهد امضا کردن نه نفر دیگر و امنتاع دو نفر از امضا کردن بودم ... از این نه نفر دیگر 6 نفر زنند دو تايشان با نگرانی از اینکه برايشان دردسر ساز نشود اسم شناسنامه ای را ثبت نمیکنند و یکی دیگر با نگرانی کاغذ رو جلوی شوهرش که در حال چرت زدن هستند می بره و مثلا با دقت میخونه که یه وقت اگه پلک هاش از هم باز شد و ديد بهش پیله نکنه چرا نخونده امضا کرده بعد امضا می کنه ... دو تا مادر که دختر دارند امضا کردند دست آخر زنی بیست و شش ساله متاهل و يک سی ساله ای مجرد, همگی از من می پرسند " فایده ای هم داره؟ " جواب می دم " احتمالا نه ! فقط جایی در خاطره ها می مونه و بعدا بهش رجوع می شه که یک میلیون شهروند ایرانی امضا کردند ولی ترتیب اثر داده نشد " ... اما آقايان ... یکیشان را نمی دانم واقعا موارد مورد مثال را حق مسلم قابل مطالبه زنان می دانسته یا نه؟ يا به این فکر میکند که این حرکتها موثرند نيستند ؟ چون هر وقت در مورد هر چیزی از مسائل زنان حرف می شود میگويد مشکل زنان اینها نیست مثل رفتن به استاديوم ... یکی دیگر با کلی فیگور که معلومه موافقم امضا کرد ... سر بر میگردانند ببيند کی نگاه میکند کی نمی کند ... بیشتر نمايشی بود ... یکی دیگر بدون هيچ پرسشی امضا کرد بيشتر به این خاطر که حوصله نداشت انگار که میخواهد برايش شر نشود انگ نخورد که امضا نکرده . آن دو تايی که امضا نکردند یکی شان هنوز" تین ايج " است و برای خودش مذهبی است فعلا حاضر است هر کاری کند که به بهشت برود مذهب نسبتا غلیظش اصلا و ابدا مزاحم دیگر اعضای خانواده نيست کاری به کار خواهر 13 ساله اش ندارد ... اما به من میگوید یک چیزی هست که که این قوانين اینطورند ... اینها قوانين بر پايه دين هستند و من بايد سوال کنم بعد امضا میکنم ... آن يکی دیگر که امضا نکرده امسال بیست ساله می شود برادر بزرگتر آن یکی است به بهشت و جهنم کاری ندارد نمی دانم دوست دختر دارد يا نه؟ اینقدر می دانم که مهمانی تولد دوستانه خواهر 13 ساله اش را آنقدر جدی گرفته که ابرو برداشته و لباس پلوخوری پوشيده زودتر از همه آماده در را به روی مهمانان 13 - 14 ساله خواهر ش باز میکند . امضا نکرد و خیلی رک گفت " خب اینطوری که بهتره اگر تصادف کرديم نصف ديه می ديم . مگه دیوونه ام امضا کنم ؟! ... " کاملا این را می بينی که نگاهش اينطوری است به عنوان کالای مصرفی هر چه ارزانتر؛ کم دردسر تر, بهتر! ... مادرشان بعد از تماشای امتناع پسرها سرخورده و بغض کرده توضيح میدهد "من می دانم هر چه تلاش کنم نمی توانم ذهنيشتان را عوض کنم" ... و من 21 سال است تماشا میکنم به مدل خودش برای بدست آوردن سانتيتر به سانتی متر گوشه ای از این آزا دی در محدوده خانه اش چقدر از اعصاب و وجودش مايه گذاشته چقدر برای پسرها توضيح داده برای هيچ زنی زندگی با اين محدوديتها جذابيتی ندارد و فرسايشی است . برای چند لحظه آنقدر به هم می ريزد که از بحث کردن در مورد اينکه او هم مقصر است می گذرم... از اينکه ادبيات ما زنها در مورد خودمان از اساس ايراد دارد ... از يک عالمه چيز ديگر ...

 آلوچه خانوم | 10:20 PM 


Comments: Post a Comment


دفترچه‌ی یادداشت‌های آلوچه خانوم و همخانه‌اشفید برای افزودن به ریدر


آلوچه‌خانوم روی وردپرس برای روز مبادا


عکس‌بازی


کتاب آلوچه‌خانوم


فرجام
آرشیو

October 2002
November 2002
December 2002
January 2003
February 2003
March 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
November 2003
December 2003
January 2004
February 2004
March 2004
April 2004
May 2004
June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 20009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 20011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 20012
September 2012
October 2012
November 2012
December 2012
January 2013
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
December 2013
January 2014
February 2014
March 2014
April 2014
May 2014
June 2014
July 2014
August 20014
September 2014
October 2014
November 2014
December 2014
January 2015
February 2015
Subscribe to
Posts [Atom]


This page is powered by Blogger. Isn't yours?