آلوچه خانوم

 


Tuesday, June 21, 2005

جان مادرتان اگر می خواهيد انتخابات را تحريم کنيد اين متن را تا آخر بخوانيد:


سلام . خوانندگان اين صفحه می دانند که اينجانب آقای همخونه گهگاه محض خنداندن خودش و شما اينجا نوشته و خيلی وقت هم هست که به خاطر پرداخت و پرداخت و پرداخت ننوشته . لذا حتی در مراسم بازگرداندن چوب نيم سوز امانتی بحرين به آن عزيزان هم نشد که بيايم و شادی هايم را تقسيم کنم . موقع انتخابات هم قصد شرکت نداشتم چون فکر می کردم معين با همه محاسنش اصلا در مقام رياست جمهوری نيست . لااقل آن سيد عزيز خوش پوش و خوش برخورد که هميشه گامهايش از کلامش جا می ماند جذبه و جاذبه ای داشت . که همه نداشته هايش را از ياد می برد. اما معين شرط اول سياست که بيان سليس است را نداشت اما در روزهای آخر حس کردم اگر اين چاله نباشد کدام چاه دهان باز کرده برای ما . بگذريم ... می خواهم از همه کسانی که قصد تحريم انتخابات را دارند دوستانه چند سوال کنم :
بياييد مسئله را سخت نکنيم . روز جمعه شما يا طرفدار احمدی نژاديد يا رفسنجانی يا هيچکدام . در مورد اول و دوم که خسته نباشيد و قضيه حل است . اما اگر مثل من هيچيک از اين دو نفر مطلوب شما نيستند آيا حاضريد با تفکرات يکی ( احمدی نژاد) که چکيده همه رنجايی است که ما را به اعتراض و سرخوردگی و مهاجرت و هزار درد ديگر کشانده فرياد مخالفت بکشيد يا نه ؟ همه قبول داريم که اين کار دو مسير دارد که هردو هم محترم است يکی رای به هاشمی و ديگری تحريم انتخابات . من قصد دارم در اعتراضی شرکت کنم که شمرده خواهد شد . اينجاست که آن سوال اساسی مطرح می شود که شرکت در انتخابات يعنی تائيد نظام جمهوری اسلامی و اين يعنی جنايت . اولا عرض کنم که بنده با جمهوری اسلامی تضاد و مخالفت کم ندارم اما سر جنگ و مبارزه و بکش بکش هم ندارم ( مثل خيلی از شما که اين سئوال را می پرسيد ) گزينه فعال غير از جمهوری اسلامی هم آقای رجوی و رضا پهلوی را می شناسم که مبارک آرزومندانشان باشد . من مطالباتی دارم که مثل پيرمرد هايی که 25 سال است گوششان را به راديو اسرائيل و بی بی سی چسبانده اند عمر نوح ندارم که بنشينم تا سنگ از آسمان بيفتد و خوشبخت شويم و گمان می کنم دموکراسی يعنی قبول حرف اکثريت و زور نگفتن و زور نشنيدن و فحش نخوردن به جرم مخالفت چه از طرفدار احمدی نژاد و چه از طرفدار تحريم انتخابات . تو که از تحريم انتخابات می گويی يا از اين مملکت رفته ای يا در اين مملکت ساکنی .
اگر از اين مملکت رفته ای که حق داری به خاطر عمری و وطنی و خانواده ای که از تو دريغ شده و تو را به يک زندگی غير متعارف کشانده کل اين حکومت را تحريم کنی و نيايی . هر چند که قبول کن تو به خاطر آزادی من و ميهنمان نرفته ای . رفته ای که خودت را نجات بدهی و حق هم داشتی . اما اگر بودی الآن صدای ما به اندازه چند ميليون نفر بيشتر بود. هر چند حالا هم از آن دور صدايت روز جمعه به من و ما می تواند برسد. اما اگر نيايی من محترمت می دانم , خودت را و عقيده ات را !
اما اگر همسايه منی در اين مملکت و نمی آيی به دليل مهر تائيد نزدن به نظام جمهوری اسلامی فکر می کنم که به هخا و ضيا زياد گوش می کنی . عزيز من از کی يادت افتاد که اين حکومت را تحريم کنی ؟ اين همه سال قبض آب و برق و تلفن و گاز و ماليات وعوارض به جيب اين دولت ريخته ای يا نه ؟ آيا با پوششی که در مهمانی ها و خانه ات می گردی جرات می کنی در خيابان ظاهر شوی يا نه ؟ حقوق از اين حکومت می گيری يا نه ؟ ازدواج و داد و ستدت را در اين نظام ثبت می کنی يا نه ؟ از امکانات شرکت واحد و قطار و هواپيما با پرداخت پول به همين نظام استفاده می کنی يا نه ؟ اگر دزد به خانه ات زد يا کلاهت را برداشتند به پليس و دادگاه اين مملکت شکايت می بری يا نه ؟ اگر اين همه سال است که هيچکدام را نکرده ای درود بر شرفت . عزتت را با يک برگه رای نشکن . اما تو که بی درد سر ترين و بچگانه ترين راه را برای تحريم حکومت ياد گرفته ای چطور نمی بينی که زندگی روزمره ما با اين حساب تائيد و تکريم وتعظيم نظام است . من و تو وقتی در اين مملکت " زندگی " می کنيم عزيز من کارمان از تائيدو تحريم گذشته .
من به اکبر هاشمی رفسنجانی رای می دهم چون با تفکر مقابلش مخالفم . باصدای بلند هم اعلام می کنم هر کس فردای انتخابات می خواهد رای مرا به حساب تائيد نظام جمهوری اسلامی بگذارد يادش باشد که من آزادی را از اين نظام طلبکارم و امنيت را و آسايش را که اميد دارم از همين نظام هم خودم بتوانم بگيرم .که اگر من نتوانم هيچکس اينها را برايم هديه نخواهد آورد. کلام آخر اينکه وقتی موافقان تفکر احمدی نژاد هفت ميليون نفر انسان هم صدا هستند برای متحد شدن و شمردن مخالفان اين تفکر يک ثانيه هم نمی توان درنگ کرد . و آقای رفسنجانی هر تعداد رای بياورند خودشان می دانند که انتخاب اول شش ميليون نفر بوده اند نه بيشتر !


آقای همخونه

 Unknown | 4:47 PM 


Comments: Post a Comment


فید برای افزودن به ریدر


آلوچه‌خانوم روی وردپرس برای روز مبادا


عکس‌بازی


کتاب آلوچه‌خانوم


فرجام
آرشیو

October 2002
November 2002
December 2002
January 2003
February 2003
March 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
November 2003
December 2003
January 2004
February 2004
March 2004
April 2004
May 2004
June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 20009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 20011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 20012
September 2012
October 2012
November 2012
December 2012
January 2013
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
December 2013
January 2014
February 2014
March 2014
April 2014
May 2014
June 2014
July 2014
August 2014
September 2014
October 2014
November 2014
December 2014
January 2015
February 2015
March 2015
April 2015
May 2015
June 2015
July 2015
August 2015
September 2015
October 2015
November 2015
December 2015
January 2016
February 2016
March 2016
April 2016
May 2016
June 2016
July 2016
August 2016
September 2016
October 2016
November 2016
December 2016
January 2017
February 2017
Subscribe to
Posts [Atom]


This page is powered by Blogger. Isn't yours?